La Quán Trung , Phan Kế Bính

La Quán Trung - via Goodreads

In Library

Tam Quốc Diễn Nghĩa

La Quán Trung , Phan Kế Bính

More by La Quán Trung

Three Kingdoms (4-Volume Boxed Set)

Luo Guanzhong

Tam quốc diễn nghĩa liên hoàn họa

La Quán Trung

Goodreads